Rack bar bush, Chevrolet Malibu 2009, Rack bar shaft 25mm, 31C

: