Rack bar bush, Ford Cortina, Rack bar shaft 21mm, HLM00039, 33H

: