Rack bar bush mechanics Kia Ceres, Rack bar shaft 24 mm, 29H

: