Rack bar bush mechanics, Hyundai Accent, 1994- Rack bar shaft 24mm, 27G

: