Rack bar bush, Renault Megane, Rack bar shaft 22.5mm, 21H

: