Rack bar bush mechanics, Fiat Punto, Rack bar shaft 21 mm, 34H

: