Rack bar bush mechanics, Hyundai Accent 1994-2000, Rack bar shaft 24 mm, 28G

: